Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Energiebesparing in de landbouw

In dit dossier

Dossierbeheerder

Beheerder van dossiers:

Energie per sector, Veelgestelde vragen

Vraag en Antwoord erkende maatregelen

Wat zijn erkende maatregelen?
Erkende maatregelen zijn energiebesparende investeringen waarmee bedrijven op eenvoudige wijze kunnen voldoen aan de wettelijke energiebesparingsverplichting. Het doorvoeren van deze maatregelen leidt tot flinke besparingen in energie en kosten wat resulteert in  een maximale terugverdientijd van vijf jaar. Het is een hulpmiddel om te kunnen voldoen aan de verplichting genoemd in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit.
 
Voor wie gelden de erkende maatregelen?
De besparingsverplichting geldt voor ‘drijvers van een inrichting’. In de praktijk is dat iedere bedrijfsmatige activiteit die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en of meer dan 25.000 m³ aardgas verbruikt. Dit geldt voor bedrijven, , scholen en ziekenhuizen.
De verplichting om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen geldt niet voor:
* Kleine energieverbruikers: met een jaarlijks elektriciteitsverbruik < 50.000 kWh en jaarlijks verbruik aardgasequivalenten van < 25.000 m³.
* Type C-inrichtingen: onder andere IPPC-bedrijven met energie-intensieve installaties.
* Bedrijven onder het Europese CO2-emmissiehandelssysteem (ETS-bedrijven).
* Glastuinbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem
 
Wanneer gaan de erkende maatregelen in?
De erkende maatregelen gaan per 1-7-2017 in.
 
Welke maatregelen gelden voor mij?
U bekijkt per maatregel van uw sector-/branchelijst in hoeverre deze van toepassing is voor uw bedrijf. Dat hangt af van de volgende factoren:

  • Sector: elke lijst geldt voor bedrijven die vallen binnen de beschreven SBI-codes. De erkende lijst is uitputtend, tenzij bij een lijst is aangegeven dat dit niet het geval is.
  • Technische randvoorwaarden: voor de erkende maatregelen zijn technische randvoorwaarden beschreven. Bij een HR-ketel bijvoorbeeld is een technische randvoorwaarde dat condens- en rookgasafvoer mogelijk is. Als dat niet kan, is de maatregel niet van toepassing.
  • Economische randvoorwaarden: ook economische randvoorwaarden bepalen of een maatregel van toepassing is. Zo kunnen voor grote gebouwen lagere energieprijzen gelden waardoor maatregelen onrendabel worden. Dat is de reden dat bijvoorbeeld spouwmuurisolatie boven een bepaald gasverbruik niet van toepassing is.
  • Alternatieve erkende maatregelen: maatregelen kunnen energetisch invloed op elkaar hebben. Het is daarom mogelijk dat bepaalde erkende maatregelen niet van toepassing zijn, omdat door het treffen van andere erkende maatregelen de terugverdientijd hoger wordt dan vijf jaar. Erkende maatregelen kunnen op basis hiervan alternatieven zijn van elkaar. Waar relevant is dat per maatregel aangegeven.
  • Natuurlijk moment: bepaalde maatregelen zullen alleen rendabel zijn als de maatregel op een natuurlijk moment wordt getroffen. Alleen als de ondernemer toch al van plan is het dak te vervangen, is dakisolatie rendabel. Wanneer een natuurlijk moment zich voordoet, is aan de ondernemer. Hij bepaalt wanneer een dak wordt vervangen, groot onderhoud wordt gepleegd, wordt gerenoveerd etc. De ondernemer moet zich op dat moment realiseren, dat sprake is van een verplichting op basis van artikel 2.15.

 
Hoe wordt er gehandhaafd?
Energiebesparende maatregelen vallen onder de reguliere milieucontrole die het bevoegd gezag uitvoert.
 
Hoeveel tijd krijg ik om de maatregel door te voeren?
U maakt afspraken met de toezichthouder over het stellen van ‘redelijke termijnen’, dat wil zeggen de fasering van maatregelen, om beter rekening te houden met bedrijfseconomische omstandigheden (zoals beperkte financieringsmogelijkheden), aanstaande natuurlijke momenten of split incentives.
 
Gelden alternatieve maatregelen ook?
Een ondernemer kan een alternatieve maatregel treffen die niet op de lijst van erkende maatregelen staat. Voor de toezichthouder is dan doorslaggevend of een minstens even grote energiebesparing gerealiseerd wordt als met de erkende maatregel. Is dat het geval dan voldoet de ondernemer aan de besparingsverplichting. Maatregelen waarbij energie op een duurzame manier wordt opgewekt, gelden niet als alternatieve maatregel.
 
Ik heb op dit moment geen ruimte om te investeren, hoe wordt hier mee omgegaan?
De toezichthouder maakt met u afspraken over het stellen van ‘redelijke termijnen’. Hierbij wordt rekening gehouden met uw bedrijfseconomische situatie.
 
Is het gebruik van de maatregelenlijst verplicht?
Het gebruik van de erkende maatregelenlijst is vrijwillig, het is een hulpmiddel om te kunnen voldoen aan de verplichting genoemd in artikel 2.15. LTO heeft aangedrongen op deze verduidelijking en vastgelegd in het Energieakkoord.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!