Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Algemene voorwaarden Melkveeacademie

 
Voorwaarden
1. Aanmelding
2. Gedragscode
3. Privacy
4. Aansprakelijkheid
5. Auteursrechtelijke bescherming
6. Stopzetting deelname
7. Overige bepalingen
8. Copyright
9. Uitgebreide disclaimer

1 Aanmelding
A) Bij aanmelding als deelnemer aan de Melkvee Academie stemt de gebruiker in met deze voorwaarden en gedragscode van de internetcommunity van Melkvee Academie.
B) Aanmelding als deelnemer van Melkvee Academie gebeurt door het invullen van het intakeformulier op de website of een papieren versie verstrekt door een kennismakelaar. Bij het aanmelden dienen de juiste gegevens opgegeven te worden (zoals een echte naam en een werkend emailadres). Verzoeken tot aanmelding met nick-names worden niet gehonoreerd. Aanmelding als bedrijf of organisatie is niet mogelijk. Wel kunnen individuele medewerkers van een organisatie of bedrijf zich aanmelden.
C) De afweging of een verzoek tot lidmaatschap wordt gehonoreerd ligt volledig bij Melkvee Academie. Wanneer een aanmelding is gehonoreerd ontvangt de aanvrager een email met daarin een link en het verzoek de aanmelding te bevestigen. Alleen dan is de aanmelding definitief.

2 Gedragscode
A) Melkvee Academie mag door de deelnemers niet gebruikt worden voor de volgende zaken:
• Het plaatsen van informatie, materiaal of teksten die obsceen, onzedelijk, aanstootgevend, bevooroordeeld, hatelijk of discriminerend zijn. Dit ter beoordeling van Melkvee Academie.
• Informatie toevoegen die andere mensen (kan) belasteren, bedreigen of beledigen.
• Reclame of andere vormen van commerciële promotie.
• Het zich op ongeoorloofde wijze toegang verschaffen tot enig computersysteem en computerapparatuur.
• Het verspreiden van computervirussen, die het gebruik van Melkvee Academie of internet dan wel haar gebruikers en/of apparatuur in wat voor zin dan ook kan verstoren.
B) Melkvee Academie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van discussies, brainstorms en ledenpagina's en kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
C) Melkvee Academie behoudt te allen tijde het recht naar eigen inzicht te bepalen om inhoud van de site af te halen en rubrieken toe te voegen of weg te halen.

3 Privacy
A) Melkvee Academie gaat zeer zorgvuldig om met de door de deelnemers opgegeven persoonlijke gegevens. Allen voorletters, -naam en achternaam zijn bekend op het internet. De overige gegevens zoals telefoonnr., adresgegevens en email alleen met toestemming van de deelnemer.
B) Melkvee Academie zal de persoonlijke gegevens van de deelnemers, anders dan op gerechtelijk bevel, niet aan derden doorgeven. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de beheerder van Melkvee Academie ten behoeve van het onderhoud.
C) Melkvee Academie is eigenaar van en heeft onbeperkt gebruiksrecht op de bijdragen die deelnemers leveren voor diverse uitingsvormen, die ook buiten Melkvee Academie kunnen liggen.
D) Een deelnemer heeft het recht om zijn bijdragen te allen tijde te veranderen.
E) Afmelding is te allen tijde mogelijk, persoonlijke gegevens worden dan uit de bestanden van Melkvee Academie verwijderd.

4 Aansprakelijkheid
A) Het gebruik van de site is geheel op eigen risico. Melkvee Academie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich bevindt, zonder enige impliciete of expliciete garantie. Er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot inhoud, informatie, diensten of producten die middels, of in verband met de site worden geleverd.
B) Melkvee Academie is niet verantwoordelijk voor fouten, verlies of schade die voortvloeien uit het gebruik van (informatie verkregen op) de site. Melkvee Academie kan niet worden aangesproken op het niet tijdig of onderbroken leveren van inhoud of diensten van de site.
C) Melkvee Academie kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de schade die wordt veroorzaakt door verlies van toegang tot, verwijdering of wijziging op de site.

5 Auteursrechtelijke bescherming
A) Het materiaal op Melkvee Academie waaronder zonder beperking, tekst, software, foto's, illustraties worden beschermd door Nederlands en internationaal auteursrecht. Auteursrechtelijk beschermd materiaal mag niet op de site worden geplaatst zonder de uitdrukkelijke toestemming van de maker of eigenaar van het auteursrecht op dat materiaal.
B) De deelnemers komen overeen Melkvee Academie te vrijwaren tegen claims en kosten welke voortvloeien uit het gebruik van Melkvee Academie. Hieronder wordt tevens verstaan dat de leden zelf aansprakelijk zijn voor het schenden of inbreuk maken op eigendomsrechten, auteursrechten, lasterlijk of onwettig materiaal op de site van Melkvee Academie
C) De inhoud van Melkvee Academie mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, maar uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden en met vermelding van de bron. Melkvee Academie behoudt zich het recht voor de toestemming tot het gebruik van de informatie in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat dit via Melkvee Academie bekend is gemaakt.

6. Stopzetting deelname
A) De deelnemers dienen zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van Melkvee Academie. Onder ongeoorloofd gebruik wordt verstaan: het door middel van discussies, brainstorms, deelnemerpagina's verspreiden van informatie die in strijd is met de wet, of naar objectieve maatstaven in strijd is met de algemene aanvaarde waarden en normen die gelden voor communicatie op internet.
B) Indien Melkvee Academie strafbare gedragingen of herhaald misbruik en aantasting van normale gedragscodes en bovenstaande voorwaarden via Melkvee Academie bewezen acht, dan kan de deelnemer worden uitgesloten.

7 Overige bepalingen
A) Melkvee Academie sluit uitdrukkelijk de voorwaarden van gebruikers en of bedrijven uit op het moment dat gebruik gemaakt wordt van de internetvoorzieningen van Melkvee Academie. Alleen de voorwaarden van Melkvee Academie zijn van toepassing.
B) Melkvee Academie behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen waarvan het de leden een maand voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte zal stellen. Dit gebeurt door een mededeling op http://www.melkveeacademie.nl/
C) Indien een deelnemer een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden zijn deelname aan Melkvee Academie opzeggen tegen deze datum.
D) Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die naar aanleiding van of in verband met deze voorwaarden tussen Melkvee Academie en deelnemers kunnen ontstaan, tenzij de partijen anders overeenkomen.
E) Wanneer één specifieke bepaling uit dit document niet rechtsgeldig blijkt te zijn, blijven de overige voorwaarden en bepalingen onverkort van kracht.

8 Copyright
Het eigendomsrecht c.q. copyright van Melkvee Academie en alle inhoud daarvan berust bij Melkvee Academie, tenzij anders vermeld door degene die de inhoud op Melkvee Academie heeft geplaatst. Door inhoud met copyright op Melkvee Academie te plaatsen geeft de copyrighthouder Melkvee Academie en haar leden automatisch het onbeperkte gebruiksrecht van deze inhoud voor diverse uitingsvormen, ook buiten Melkvee Academie.

9 Uitgebreide Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de "Disclaimer") zijn van toepassing op deze internetsite (http://www.melkveeacademie.nl) van de Melkvee Academie, die haar hoofdkantoor heeft bij de Animal Sciences Group van Wageningen UR te Lelystad. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.
Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.
Gebruik van deze internetsite
De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel de Melkvee Academie tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt de Melkvee Academie expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.
De Melkvee Academie beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.
De Melkvee Academie garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.
Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer de Melkvee Academie hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat de Melkvee Academie de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. De Melkvee Academie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door de Melkvee Academie niet geverifieerd.
Intellectuele eigendomsrechten
De Melkvee Academie, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Melkvee Academie of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Melkvee Academie is het niet toegestaan links naar sites van de Melkvee Academie aan te bieden.
On line communicatie
De beveiliging van berichten die u per e-mail aan de Melkvee Academie zendt, is niet gegarandeerd. De Melkvee Academie raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan de Melkvee Academie te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan de Melkvee Academie te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.
Uitsluiting van aansprakelijkheid
De Melkvee Academie en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of de Melkvee Academie op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan de Melkvee Academie of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van de Melkvee Academie.
Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.
Wijzigingen
De Melkvee Academie behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.
Copyright 2008 De Melkvee Academie
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wilt u complimenten, kritiek of andere reacties op deze website aan de Melkvee Academie laten weten? Stuur uw reactie dan per mail naar info@melkveeacademie.nl
Cookie policy
Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies, onder meer om het gebruik ervan te registreren. Als u dat niet wilt, dan kunt u uw browser zodanig instellen dat deze cookies geweerd worden. Raadpleeg daarvoor de handleiding van uw browser. Let wel erop, dat deze website dan mogelijk niet goed functioneert
Veelgestelde vragen
Heeft u meer vragen, gebruik dan de knop ‘support' bovenaan de website.
Wij kunnen er niet voor instaan, dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.
Copyright
Niets op deze website mag zonder toestemming van de eigenaar gereproduceerd worden, op welke wijze dan ook. Alle rechten op tekst en illustraties berusten bij de eigenaar.