Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Provincie Friesland en LTO Noord werken samen aan energiedoelstellingen

Op 22 januari ondertekenden de Friese gedeputeerde Johannes Kramer en voorzitter van LTO Noord Friesland Geart Kooistra een intentieverklaring. Dit gebeurde in bijzijn van portefeuillehouder Klimaat en Energie voor LTO Nederland Eric Douma. De Intentieverklaring is een Samenwerkingsagenda Duurzame Energie van LTO Noord en provincie Friesland (SALTO). Met SALTO willen de provincie en LTO Noord de activiteiten op het vlak van duurzame energie bundelen en versterken.

Recirculatie van lucht in vleesvarkensstal geeft goed stalklimaat en zeer lage emissies

Recirculatie van lucht in vleesvarkensstal geeft goed stalklimaat en zeer lage emissies
Recirculatie van lucht in een vleesvarkensstal is technisch mogelijk. Door een belangrijk deel van de lucht te recirculeren en een deel te verversen wordt een zeer stabiel stalklimaat verkregen en worden de emissies van ammoniak en fijnstof (en geur) tot vrijwel nul gereduceerd.
 
Ventileren en recirculeren

ACRRES start met een suikerbietenraffinage project in Lelystad

De suikerbiet kan in Nederland op een efficiënte manier geteeld worden en is hierdoor een betaalbare grondstof voor groene chemicaliën en biobrandstoffen zoals ethanol. Binnen het ChemBeet project dat in 2015 van start gaat onderzoekt ACRRES, een initiatief van Wageningen UR, samen met een aantal partners, hoe de raffinage van suikerbieten via het concept van direct processing geoptimaliseerd kan worden.
Proeffabriek

Duurzaam investeren met de Energie InvesteringsAftrek (EIA) 2015 voor de agrarische sector

Op 30 december is de Energielijst 2015 gepubliceerd. De lijst bevat meer dan 160 energiebesparende technieken die in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA).
De EIA is een fiscale regeling die bedrijven fiscaal voordeel biedt bij het nemen van energiebesparende maatregelen. In 2015 is het EIA-budget € 106 miljoen. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken duurzaam ondernemen.
Onderandere deze technieken komen in aanmerking voor EIA.

Steun voor projecten uitvoeringsagenda verduurzaming veehouderij

Steun voor projecten verduurzaming veehouderij

De overheid en de veehouderijsector willen de veehouderij duurzamer en diervriendelijker maken. Als onderdeel van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij hebben een aantal projecten en verbeterplannen een subsidie gekregen.

 

Verduurzaming veehouderij UDV

Factsheets en rekentools helpen ondernemer energie besparen

De afgelopen jaren is veel informatie verschenen over energiebesparing in de agrosectoren. Deze informatie is gebundeld in een aantal factsheets en rekentools. De factsheets bevatten veel  praktische tips die ondernemers kunnen gebruiken om het energieverbruik op hun bedrijf te verlagen. Hieronder staan ze bij elkaar. Doe er uw voordeel mee.
 
Voor meer informatie: Menno Douma

Eerste webinar VarkensNET een succes!

Afgelopen maandag 1 december organiseerde VarkensNET haar eerste webinar over omgaan met beren. Carola van der Peet, onderzoekster Livestock Reseaerch Wageningen UR, lichtte haar presentatie toe waarbij gedrag, huisvesting, voeding, water en stress allemaal aandachtspunten zijn voor het succesvol houden van beren. Tijdens de presentatie konden deelnemers vragen stellen via de chatbox en kregen ze een paar stellingen te zien waarop ze konden reageren.

800 ondernemers vroegen al subsidie aan binnen 'asbest eraf en zonnepanelen erop'

Sinds de invoering van de stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ in juli 2013 zijn in totaal ruim 800 aanvragen aangevraagd en toegewezen. Hiervan is de helft sinds de verruiming van de regeling op 1 juli 2014 toegekend. Een kwart van de aanvragen die na 1 juli 2014 zijn ingediend, is door voormalig agrarische ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok gedaan.
 

Emissie... ook niet op het erf!

Emissie... ook niet op het erf!

Zorgvuldige omgang met gewasbeschermingsmiddelen is belangrijk, zeker op het erf! In deze film zie je hoe Loonwerker Marcel Verhoeven uit Erp ervoor zorgt dat er vanaf zijn erf geen middel de sloot in gaat. Jan Bouwman van Syngenta legt uit waarom dat zo belangrijk is. En Ivo Roessink (Alterra) laat zien wat er in de sloot eigenlijk allemaal leeft. Tot slot zie je welke zuiveringssystemen voor restvloeistof en waswater er allemaal zijn. Kijken!

Rijpkema: ‘Ledlicht oogt vriendelijk en is niet te fel’

Melkveebedrijf De Swettepoel in het Friese Broek bouwde in 2012 een nieuwe stal. De lichtkeuze was voor melkveehouder Peter Rijpkema belangrijk. Sinds oktober van dat jaar heeft hij een stal met ledverlichting.
Rijpkema bouwde de stal naast de oude stal, waar tl-buizen hangen. Bij een moderne stal hoort moderne verlichting, vond hij. De melkveehouder wilde een duurzaam systeem. Vandaar dat hij open dagen van diverse melkveebedrijven bezocht. Hij zag verschillende lichttypen, maar led-verlichting sprak hem het meest aan.

Pagina's