Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Uitrijden onder niet-drogende omstandigheden

Status Praktijkrijp
Informatieblad Het informatieblad volgt binnenkort

 
Bij drogende weersomstandigheden neemt de ammoniakemissie bij het uitrijden van mest toe. Denk hierbij aan een hogere windsnelheid, een hogere luchttemperatuur, meer zonnestraling of een lagere relatieve luchtvochtigheid. Met de huidige emissiemodellen is het niet mogelijk om nauwkeurig te voorspellen wat de emissie is op een specifiek moment van de dag. Uit ruwe verkennende simulatieberekeningen van zodenbemesting op zandgrond blijkt een verschil in emissie per maand.
Bij gemiddelde weersomstandigheden is de emissie in maart ongeveer 33 procent lager dan in mei. In juni is de emissie ongeveer 10 procent hoger dan in mei. De effecten in deze maanden kunnen echter per jaar verschillen, dit is afhankelijk van de weersomstandigheden in de betreffende perioden. Zie voor de gemiddelde weersvariatie per maand onderstaande kadertekst. Wageningen UR is recent een onderzoek gestart om meer inzicht te krijgen in de invloed van weersomstandigheden, bodem, mestsamenstelling en -giften op de ammoniakemissie.

Weersvariatie per maand
Uit een analyse van per uur geregistereerde weersgegevens op praktijkbedrijf Aver Heino in de maanden maart tot en met augustus in de jaren 2001 tot 2010 blijkt dat:

  • de windsnelheid in de maart duidelijk hoger is dan in de andere maanden; in augustus het laagst;
  • de temperatuur in de maand maart het laagst is en de hoogste waarden bereikt in juli en augustus;
  • de zonnestraling ook in de maand maart het laagst is en de hoogste waarden heeft in juni en juli.
  • de windsnelheid, de temperatuur en de zonnestraling in het voorjaar lagere waarden hebben en op die momenten dus ook een lagere emissie zullen veroorzaken.

Techniek
De Proeftuin brengt binnenkort een rapport uit over het effect van drogende weersomstandigheden op de ammoniakemissie. Wat betreft borging en handhaving is goed mogelijk om vast te leggen met welke apparatuur, wanneer, waar en hoeveel mest is er is uitgereden. De meerkosten van deze techniek varieert tussen de € 0.52 /m3 en € 1.55 /m3. Hoe meer melkveehouders deze techniek willen toepassen, hoe lager de meerkosten die een loonwerker per m3 in rekening hoeft te brengen.
 
Meerwaarde nabij Natura 2000 gebieden
De weersomstandigheden hebben grote invloed op de emissie bij het uitrijden. Met name dicht bij Natura2000-gebieden kan rekening houden met de weersomstandigheden leiden tot een forse afname van de depositie. Waarbij ook het effect van de windrichting van belang is. De wind transporteert de ammoniak. Wanneer het te beschermen gebied aan een zijde ligt buiten het windbereik van het te bemesten land vindt er geen depositie op dit gebied plaats. De wind moet dan wel langere tijd uit dezelfde hoek blijven waaien, want emissie is een proces dat enkele dagen duurt na het uitrijden. De windrichting is bij toepassing van GPS (tijd en plaats) en flowmeters (m3 per ha) op de tank/bemester eenvoudig via KNMI gegevens af te leiden.