Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Loopvloeren sproeien met water

Status Praktijkrijp
Informatieblad Vind hier het informatieblad van deze maatregel
Versie Maart 2015

 
Door loopvloeren te sproeien met water vindt een vermindering van de vloer- en kelderemissie plaats. Een reductie tot 50 procent op stalniveau is mogelijk. Ook verbetert de beloopbaarheid door een schonere vloer.
 
De afvoer van mest en urine richting de kelder is te versnellen door voor of na het mestschuiven te sproeien met water. De emissiereductie is afhankelijk van de hoeveelheid water en van het vloertype. Richtlijn is 10 liter water per m² bevuild oppervlak per dag. Dit leidt tot ongeveer 15 procent ammoniakreductie.
 
Het sproeien van water zorgt ook voor een verdunning van de mest in de kelder. Dat verhoogt het effect van de maatregel tot een reductiepotentie van 50 procent op stalniveau. Ook bij mesttoediening van verdunde mest is een positief effect op de ammoniakemissie te verwachten, namelijk tot 40 procent op bedrijfsniveau.
 
Maatregel op Rav-lijst
Op de Rav-lijst is een sproeisysteem op-genomen in combinatie met een loopstal met hellende vloer en giergoot of in combi-natie met een roostervloer. Bij gebruik van 10 liter water per m² zijn emissiefactoren bepaald van 7,5 kg/NH³ (beweiden) en 8,6 kg/NH³ (opstallen) per dierplaats per jaar.
 
Betere beloopbaarheid
Spoelleidingen kunnen zowel in bestaande als nieuwe stallen aangebracht worden. Ook een mestschuif of schuifrobot kan uitgerust worden met een sproei-installatie.
Door de snellere afvoer van mest en urine blijft de vloer schoner. Daarmee verbetert de beloopbaarheid voor de koeien en is de kans op klauwproblemen kleiner.
 
Alleen in de zomer
Wel brengt de maatregel directe kosten met zich mee voor het water en indirect voor extra mestopslag en grotere hoeveelheden uit te rijden mest. Een optie is om alleen in de zomermaanden te sproeien. Dan is er doorgaans meer ruimte in de mestopslag. Hoe korter echter de periode van sproeien, hoe lager de emissiereductie.
 
Praktijkinformatie

Effect op Beoordeling  
Milieu +/++ Afhankelijk van de hoeveelheid water en de verdunning van de mest in de kelder.
Technische resultaat 0  
Diergezondheid + Als gevolg van betere beloopbaarheid kunnen klauwproblemen verminderen.
Welzijn + Spoelen kan resulteren in minder gladde vloeren.
Arbeid 0 Geen direct effect te verwachten hoewel toename van onderhoudsarbeid (en –kosten) aannemelijk is.
Kosten           -- Directe kosten voor water en indirecte kosten voor extra mestopslag en grotere hoeveelheden uit te rijden mest.

-- zeer negatief; - negatief; 0= neutraal; + = positief; ++ zeer positief

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!