Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Beschrijving van een toekomstgerichte manier van melkvee houden „de vrije keuze‟

Doelstelling
Doel van dit rapport is een beschrijving van het bedrijfssysteem Stokman en een beschrijving van welke onderdelen reproduceerbaar en specifiek zijn, welke onderdelen monitoring nodig hebben, en welk mineralenmanagement hierbij hoort. Voorts vindt toetsing van het bedrijfssysteem plaats met duurzaamheidkengetallen.

Opdrachtgever
Ministerie van EL&I, Ministerie van I&M
Landbouwsector
Melkveehouderij
Transitiepad
Stalsystemen
Status
Afgerond
Soort project
Praktijkonderzoek
Resultaten
Van het bedrijfsconcept Stokman is een uitvoerige beschrijving gegeven. Hierbij is ingegaan op aspecten die rekening houden met dierenwelzijn, milieu, arbeid en omgeving. Er is een toetsing
uitgevoerd van het dierenwelzijn op het bedrijf. De resultaten van de toets zijn te vergelijken met al bekende welzijnswaarden van de bedrijfstypen grupstal, ligboxenstal, potstal en een op weide
gebaseerd systeem. Waar mogelijk is de milieuwinst uitgedrukt in reductie van NH3-emissie, en minder uitstoot van CH4 en N2O ten opzichte van de ligboxenstal. Voorts is aandacht besteed aan de
uren arbeid en de arbeidsomstandigheden (o.a. aard werkzaamheden) en hoe het bedrijfsconcept rekening houdt met de omgeving (uitstraling stal, lichtregime in stal, JaKoeZie, dieren buiten).
Tenslotte is ingegaan op welke bedrijfsonderdelen bedrijfsspecifiek, reproduceerbaar of nog onderzocht dienen te worden. De resultaten worden uitvoerig besproken in de eindrapportage.
Toepasbaarheid
Toepasbaarheid van een vrijloopstal voor een agrarische ondernemer:
Milieu
Een combinatie van innovaties levert een forse reductie van methaan- en ammoniakemissie. Hierdoor is de stal in aanmerking gekomen voor een groenverklaring. Groenfinanciering is daardoor mogelijk. De stal is door VROM erkend als een proefstal voor ammoniak inclusief proefmetingen. Dit om een Nederlandse erkenning voor dit type stal te krijgen.
Energie
Op het bedrijf wordt een energieneutrale zuivelketen nagestreefd. Met een eigen biogasinstallatie zal in de nabije toekomst energie uit mest worden gewonnen die direct afgezet kan worden in de eigen zuivelcoöperatie. De mest en urine van de koeien worden elk uur vers opgevangen. Daardoor is er 25% meer methaangas uit de mest te winnen
Efficiënt door technologie en kennisinzet. De technologie van een vrijloopstal is een hulpmiddel bij het bereiken van een hogere arbeidsproductiviteit en vooral voor het beter managen van de koeien rondom gezondheid, welzijn en voeding. Per melkkwartier wordt kleur, geleidbaarheid en celgetal bepaald. Daarnaast is er registratie van herkauwactiviteit, gewicht en het loopgedrag (stappenteller) en individuele voerverstrekking van vier soorten voor elk dier. Het gras wordt 3x per dag vers aangeboden. Daardoor wordt een hoge landproductie met zeer lage (milieu)verliezen bereikt. Kortom: een zeer hoge efficiëntie zowel per eenheid melk als per hectare.
Economie
Het bedrijfsconcept biedt de mogelijkheid om, onder andere door de hoge arbeidsproductiviteit, een hogere marge per kg melk te realiseren. Daarbij zijn in dit bedrijfsconcept milieuoplossingen toegepast die ook economisch perspectief bieden.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!