Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Reductie uit dierlijke mest door toepassing Bos Aeromix Systeem

Doelstelling
Het haalbaarheidsonderzoek moet aantonen dat het Bos Aeromix Systeem veel meer is dan een mestmixsysteem alleen. Voor een brede marktimplementatie zijn de neveneffecten met daaraan gekoppelde economische voor en nadelen voor de eindgebruiker van groot belang. Het aantonen van deze is daarom van wezenlijk belang om het succes in de markt te garanderen.

Opdrachtgever
Ministerie van EL&I
Landbouwsector
Melkveehouderij | Varkenshouderij
Transitiepad
Dierlijke mest
Status
In ontwikkeling
Soort project
Haalbaarheid & inventarisatie
Resultaten
Er zijn nog geen resultaten gepubliceerd
Toepasbaarheid
De agrarier kan het Bos Aeromix Systeem aanschaffen. Het systeem zorgt ervoor dat het aeroob milieu van drijfmest voortdurend in stand wordt gehouden. Metingen over de methaan- en lachgasreductie lopen momenteel nog.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!