Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Waar ontstaan overige broeikasgassen?

Er zijn meerdere bronnen voor de vorming van overige broeikasgassen op een agrarisch bedrijf, zoals de veestapel, mestopslag en huisvestingssysteem voor veehouderijbedrijven en bodembewerking voor alle sectoren. In het kader van reductie van de niet-CO2 broeikasgassen, zoals methaan en lachgas zijn verschillende onderzoeken in de veehouderij en akkerbouw gedaan.

Methaan: Een groot deel van de methaanuitstoot wordt geproduceerd door de veestapel, zowel door pensfermentatie in combinatie met het voerrantsoen als door mest . Hoe u vervolgens die mest opslaat en verwerkt heeft ook invloed op de hoeveelheid methaan die er vrijkomt. De gekozen huisvesting en stalsystemen spelen hierin dan ook een belangrijke rol.

Lachgas: Komt voornamelijk vrij bij bodemprocessen, zoals door de omzetting van stikstof of bodemverdichting. In aanwezigheid van stikstof kunnen omzettingsprocessen in de bodem zorgen voor de uitstoot van lachgas. Andere bronnen voor de uitstoot van lachgas zijn het gebruik van kunstmest en dierlijke mest, mest- en urine-uitscheiding tijdens beweiding en biologische stikstofbinding.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!