Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Landbouw en klimaat Zeeland

Doelstelling
Doel van dit project is:
• Inzicht in broeikasgasemissies en energiegebruik van de verschillende landbouwsectoren in de provincie Zeeland;
• Inzicht in de verhouding tussen broeikasgasemissies in de provincie en op landelijk niveau;
• Inzicht geven in de belangrijkste opties voor reductie in broeikasgasemissies in de verschillende landbouwsectoren.

Opdrachtgever
Provincie Zeeland
Landbouwsector
Melkveehouderij | Glastuinbouw | Pluimveehouderij | Varkenshouderij | Akkerbouw
Transitiepad
Covergisting | Veevoer | Dierlijke mest | Bodem en bemesting | Stalsystemen
Status
Afgerond
Soort project
Project
Resultaten
De totale broeikasgasemissies van de landbouw in de provincie Zeeland bedraagt
732,9 kton CO2-eq. Deze totale hoeveelheid komt overeen met 4,8 % van de totale broeikasgasemissies in de provincie Zeeland, afhankelijk van de toerekening van enkele bronnen. De uitstoot van broeikasgassen uit de landbouw in de provincie Zeeland bedraagt ongeveer 2 % van de landelijke uitstoot uit de landbouw.
Er zijn maatregelen mogelijk voor emissiereductie op vier gebieden:
• Veevoer- en diermaatregelen;
• Bemestingsmaatregelen;
• Bodemmaatregelen;
• Energiebesparingsmaatregelen.
Toepasbaarheid
De broeikasgasemissies van de Zeeuwse landbouw zijn ten opzichte van 1990 met 1% gedaald. De varkenshouderij, schapenhouderij, fruitteelt en akkerbouw vertonen de grootste daling. Dit is deels toe te schrijven aan het teruglopende areaal, toegenomen efficiëntie, maar ook een dalende bemesting als gevolg van aangescherpt beleid speelt een rol.
Maatregelen voor emissiereductie zijn er op vier gebieden:
• Veevoer- en diermaatregelen (verhoging van de levensduur van de melkkoe (en daarmee samenhangend een afname van het aantal stuks jongvee) en het verhogen van de melkproductie per koe, waarbij in principe het aantal melkkoeien en stuks jongvee om laag zou kunnen met een gelijkblijvende bedrijfsproductie)
• Bemestingsmaatregelen; (verandering van kunstmestsoort (meer vloeibare kunstmest) en verlagen van de N-gift);
• Bodemmaatregelen (het hanteren van een rijpadensysteem);
• Energiebesparingsmaatregelen.
Zouden alle reductie maatregelen uit dit hoofdstuk per direct worden doorgevoerd dan geeft dat een totale broeikasgas emissiereductie voor de Zeeuwse landbouw van 16,3%.

BijlageGrootte
PDF icon landbouw_en_klimaat_zeeland_def.pdf875.29 KB
Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!