Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Toepassing van afgas mestopslagen als verbrandingslucht

Doelstelling
De technische mogelijkheden voor toepassing van afgassen van een mestopslag als verbrandingslucht lijken vrij goed. Er zijn echter een aantal vragen waar het haalbaarheidsonderzoek antwoord op moet geven:
- Hoe kosteneffectief is de oplossing?
- Past de capaciteit van de verbrandingsinstallatie en de hoeveelheid afgas van de mestopslag op elkaar? Hoe om te gaan met seizoensfluctuaties?
- Is het afgas op veilige wijze te verwerken? Er mag nergens een explosief gasmengsel ontstaan
- In hoeverre is de aanwezigheid van NH3 in het afgas een probleem voor de verbrandingsinstallatie en welke oplossingen zijn hiervoor?
- Hoe gedraagt NH3 zich in de verbrandingsinstallatie zelf; welke overige gassen worden gevormd of juist voorkomen?
- Bij welk deel van de totale Nederlandse mestopslagen kan de maatregel kan worden toegepast?

Opdrachtgever
Ministerie van EL&I
Sector
Melkveehouderij
Transitiepad
Dierlijke mest
Status
Lopend
Soort project
Project
Resultaten
Er zijn nog geen resultaten bekend
Toepassingsmogelijkheden
Mocht het haalbaarheidsonderzoek positief uitvallen dan zal het voor de agrarische ondernemer mogelijk zijn om het afgas uit de buitenmestopslagen als verbrandingslucht te gebruiken. De ondernemer kan dan een verbrandingsmotor aanschaffen.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!