Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Omzetting van methaan uit mestopslagen als verbrandingslucht

Doelstelling
Doelstelling van deze haalbaarheidstudie is tweeledig:
‐ Enerzijds een evaluatie van de investerings‐ en operationele kosten, alsmede de bijkomende voordelen van gebruik van afgas van een mestopslag als verbrandingslucht. Bepaling van het aandeel aan mestopslagen waar dit op kan worden toegepast.
‐ Daarnaast was het idee om voor fase 2 een demonstrator te ontwerpen, waarmee proof‐of‐principle kon worden gerealiseerd. Door de beperkte toepasbaarheid van het idee wordt afgezien van verdere ontwikkeling en is dit niet verder uitgewerkt.

Opdrachtgever
Ministerie van EL&I, Ministerie van IenM
Landbouwsector
Melkveehouderij

Transitiepad
Dierlijke mest

Status
Afgerond

Soort project
Haalbaarheid en inventarisatie
Resultaten
Op zich lijkt het beschreven systeem wel een kosteneffectieve methode om methaanemissies van mestopslagen te verwijderen, op voorwaarde dat het systeem simpel kan worden gehouden. De kosteneffectiviteit is dan ongeveer 7 euro per ton CO2‐equivalenten en dat is laag in vergelijking met andere maatregelen voor broeikasgasemissiereductie.
Toepassing van ventilatielucht van mestopslagen als verbrandingslucht heeft echter een drietal technische problemen, die overwonnen moeten worden:
‐ Voor een normaal boerenbedrijf is het aanbod van methaan vele malen hoger dan wat met de verbrandingslucht kan worden verwerkt.
- De toepasbaarheid van deze maatregel is beperkt tot mestsilo’s met een spandak bij boerderijen waarbij een grote consument van aardgas of biogas op zeer korte afstand (30‐100 meter) van de mestopslag aanwezig is.
- Toepassing van ventilatielucht is beperkt tot verbrandingsinstallaties met minder stringente aan H2S en NH3. Technisch is het mogelijk om H2S en NH3 te verwijderen, maar dit gaat gepaard met hoge kosten, waardoor de gehele maatregel niet meer als kosteneffectief kan worden beschouwd

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!