Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Prestaties, potenties en ambities; Quickscan landbouw en klimaat

Doelstelling
Het in kaart brengen van de broeikasgasemissies in de diverse sectoren binnen de Nederlandse landbouw en veehouderij in de jaren 1990 en 2005, en het berekenen van de verwachte emissie voor 2020 bij een autonome en een actief klimaatbeleid door de overheid.

Opdrachtgever
ZLTO
Landbouwsector
Melkveehouderij | pluimveehouderij | Varkenshouderij
Transitiepad
Covergisting | Veevoer | Dierlijke mest | Bodem en bemesting | Stalsystemen
Status
Afgerond
Soort project
Haalbaarheid en inventarisatie
Resultaten
De maatregelen passend in een actief klimaatbeleid zijn samengevat in de volgende zeven samenhangende maatregelenpakketten. Deze maatregelenpakketten zijn doorgerekend aanvullend op het autonome beleid met behulp van de CLMmethodiek.
De totale emissie van CO2 op basis van de CLM-methodiek bedroeg in 1990 (exclusief glastuinbouw) 33,3 Mton CO2-equivalenten. In 2005 was dit nog 27,1 Mton en autonoom zal dit in 2020 naar verwachting nog 26,9 Mton bedragen.
1) Extra energiebesparing
2) Klimaatvriendelijkere bemesting met kunstmest
3) Klimaatvriendelijke melkveevoeding
4) Mestbewerking en verwerking
5) Mest- en covergisting
6) Windenergie
7) Grondgebruik

BijlageGrootte
PDF icon prestaties_potenties_ambities.pdf858.49 KB
Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!