Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Bundeling van de resultaten van de mestvergistingprojecten van de ROB-subsidieregeling

Doelstelling
ROB landbouw wil de opgedane ervaringen van de ROB subsidieprojecten verzamelen en analyseren. Deze praktijkervaringen kunnen bijdragen aan een beter begrip van de mogelijkheden van mestvergisting. Daarmee wil ROB een bijdrage leveren aan het optimaal benutten van de mogelijkheden van mestvergisting om de emissie van methaan te reduceren. Daarvoor zijn de resultaten van 17 subsidieprojecten van ROB verzameld, geanalyseerd in weergegeven in dit rapport. Het betreft 14 praktijkbedrijven en drie praktijkonderzoekcentra voor de veehouderij.

Opdrachtgever
Ministerie van IenM
Landbouwsector
Melkveehouderij
Transitiepad
Covergisting
Status
Afgerond
Soort project
Project
Resultaten
Directe reductie van methaan: kortere mestopslagduur
De directe emissiereductie van methaan is een gevolg van de verkorte duur van de mestopslag.
Indirecte reductie: De indirecte reductie wordt behaald door het duurzaam produceren van elektriciteit en warmte uitgedrukt in kg CO2 equivalenten per jaar.
Overige milieuresultaten: Door het vergisten van dierlijke mest en co-substraten verandert het stikstofgehalte niet in het digestaat. Wel stijgt de hoeveelheid ammoniumstikstof en daalt het aandeel organisch gebonden stikstof.
Mogelijke bijdrage landbouw reductie overige broeikasgassen in Nederland binnen het bedrijf: Op de bedrijven is de reductie van overige broeikasgassen verder te verhogen als de biogasproductie nog verder is te maximaliseren. Om dit mogelijk te maken is meer expertise nodig voor verlaging van aantal uitgevallen uren en maximaliseren van de biogasproductie.
Binnen agrarische sector: Het toepassen van co-vergistinginstallaties op grotere schaal op agrarische bedrijven is biedt ook extra milieuvoordelen, als dit plaats vindt in samenwerking tussen verschillende bedrijven. Op de onderzochte bedrijven wordt de restwarmte nog beperkt benut. Door een combinatie met bijvoorbeeld glastuinbouwbedrijven of bedrijven die warmte en/of andere producten uit een co-vergistinginstallatie kunnen gebruiken, zijn grotere milieuvoordelen te behalen dan nu plaats vindt op de onderzochte bedrijven.
Toepasbaarheid
In het rapport zijn 17 verschillende biogasinstallaties geanalyseerd, van verschillende grote en op verschillende bedrijven. Aan de hand van de analyses kan de agrarische ondernemer de mogelijkheden met betrekking tot een vergistinginstallatie afwegen. Ook komen de technische en financiële resultaten van de projecten aan bod en worden ervaringen van de bedrijven, knelpunten en bijzondere aspecten
en toekomstontwikkelingen bij de co-vergistingsprojecten weergegeven. Deze analyses kan de agrarische ondernemer gebruiken als handvaten en input voor planvorming van een vergistinginstallatie.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!