Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Ketenbepaling

Ketenbepaling per 1 juli 2015
Voor elk tijdelijk contract dat is aangegaan op of na 1 juli 2015 gelden nieuwe regels. De werkgever mag nog steeds maximaal drie keer achter elkaar een tijdelijk contract aanbieden, maar dan binnen een maximale periode van twee jaar. Daarna is er sprake van een contract voor onbepaalde tijd, tenzij de keten van contracten met een tussenpoos van minimaal zes maanden wordt doorbroken. Na zes maanden plus één dag kan weer een tijdelijk contract ingaan zonder dat er een vast contract ontstaat.
 
De wijziging geldt tevens voor de tussenpoos die voorafgaat aan de arbeidsovereenkomst die op of na 1 juli 2015 is gesloten, maar niet voor eerdere tussenpozen. De keten is dus pas doorbroken als de tussenpoos die ligt tussen de op of na 1 juli 2015 aangegane arbeidsovereenkomst en de arbeidsovereenkomst die daaraan voorafging, langer is dan zes maanden.
 
De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft een overzicht gemaakt per cao van de vorige en huidige ketenbepaling.

Overgangsregeling
Voor contracten die voor 1 juli 2015 zijn aangegaan, is er een overgangsregeling. Daarnaast geldt er een overgangsregeling in geval van afwijking bij cao. De uitgangspunten zijn:

  • Het moment van aangaan van de nieuwe arbeidsovereenkomst is het moment van afsluiten (ondertekening) van de arbeidsovereenkomst. Het moment van ingaan van de arbeidsovereenkomst is de datum dat met de werkzaamheden wordt gestart.
  • Het oude recht blijft van toepassing op arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan vóór 1 juli 2015.
  • Op arbeidsovereenkomsten aangegaan op of na 1 juli 2015 wordt het nieuwe recht van toepassing.
  • Tot 1 juli 2015 kunnen cao’s worden afgesloten die van de ketenbepaling, zoals die tot 1 juli 2015 geldt, afwijkende bepalingen bevatten. Dit is het geval bij de cao Open Teelten (artikel 9) en de cao Glastuinbouw (artikel 8). In deze cao’s is opgenomen dat de keten van contracten doorbroken kan worden met een tussenpoos van minimaal 31 dagen in plaats van de wettelijke 3 maanden. Voor cao’s die op of na 1 juli 2015 worden afgesloten geldt de nieuwe ketenbepaling.
  • Als in het oude artikel gebruik is gemaakt van de afwijkingsmogelijkheid bij cao, dan blijft die afwijkingsmogelijkheid gelden tot de expiratiedatum van die cao, maar maximaal tot 1 juli 2016. De cao Open Teelten kent een looptijd tot en met 30 juni 2015 en de cao Glastuinbouw tot en met 1 juli 2015. De cao Dierhouderij had een looptijd tot en met 31 december 2013.

Uitzonderingen
De nieuwe ketenbepaling zal niet gelden op arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Ook zal de nieuwe ketenbepaling niet van toepassing zijn op een arbeidsovereenkomst met een werknemer die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en gemiddeld maximaal 12 uur per week werkt. De ketenbepaling start dan exact op de dag dat de werknemer 18 jaar wordt.
 
Zie ook de vraag en antwoord over de Wet Werk en Zekerheid op de website van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw veel gestelde vragen over de ketenbepaling.
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!