Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Loondoorbetalingsverplichting

Een arbeidsongeschikte werknemer met een arbeidscontract heeft recht op loondoorbetaling voor een periode van 2 jaar of tot het contract afloopt. In de periode dat de werknemer ziek is wordt er een re-integratiedossier opgebouwd.
 
Ziekteverzuimverzekering
Er zijn diverse verzekeraars actief waar het risico van loondoorbetaling bij ziekte ondergebracht kan worden. Een voorbeeld hiervan is SAZAS. SAZAS is de onderlinge waarborgmaatschappij die is opgericht voor én door agrarische werkgevers en werknemers. Zij werken zonder winstoogmerk en zijn onderdeel van Colland, het samenwerkingsverband van alle agrarische en groene sociale fondsen.
 
Hoeveel loon moet ik mijn zieke werknemer uitbetalen?
In het eerste jaar moet u als werkgever wettelijk gezien minimaal 70% van het loon betalen. Deze 70% mag het eerste jaar niet onder het minimumloon komen. Is dit wel het geval dan dient u het loon aan te vullen tot het minimumloon. Het tweede jaar betaalt u minimaal 70% van het loon maar dit hoeft nu niet te worden aangevuld tot het minimumloon.
Let op: in de cao Glastuinbouw, Dierhouderij en Open Teelten is vastgelegd dat de eerste 26 weken 100% van het salaris wordt doorbetaald. In de tweede periode van 26 weken wordt 90% van het vastgestelde loon doorbetaald. In het tweede ziektejaar wordt 85% van het loon doorbetaald, mits de werknemer voldoende meewerkt aan de re-intergratieactiviteiten. 
 
Als de werknemer na de twee jaar nog niet of gedeeltelijk kan werken neemt UWV de loondoorbetaling over, mits de werkgever een sluitend re-integratiedossier aan UWV kan overhandigen. Ook kunt u dan het contract ontbinden
 
Meer informatie over loondoorbetalingsverplichting bij ziekte vindt u bij StigasUWV of in uw cao-boekje. 
 
> Waar vindt u dit in de cao? 
Cao Dierhouderij - artikel 28
Cao Glastuinbouw - artikel 29
Cao Open Teelten - artikel 19

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!