Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Subsidiemogelijkheden voor scholing

Aan de scholing van medewerkers zijn altijd kosten verbonden. Niet alleen scholing zelf kost geldt, maar u heeft ook te maken met verlet- en reiskosten. Afhankelijk van het aantal medewerkers dat wordt geschoold  en de prijs van de opleiding kunnen de kosten al snel oplopen.
De financiële voordelen die betrekking hebben op scholing vallen uit te splitsen in:
1. Subsidieregeling praktijkleren
2. O&O-fondsen: subsidies en cursussen
Deze regelingen worden hieronder toegelicht.
 
1. Subsidieregeling praktijkleren
Op 1 januari 2014 is de Subsidieregeling praktijkleren in werking getreden. Deze nieuwe regeling geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. De WVA is afgeschaft per 1 januari 2014 en in plaats daarvan isde nieuwe Subsidieregeling praktijkleren van kracht geworden.

De Subsidieregeling praktijkleren heeft als doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.

Bedrijven komen in aanmerking voor subsidie als zij binnen één van de volgende categorieën begeleiding bieden:

  • Leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo.
  • Leerlingen die in het mbo een BBL-traject volgen.
  • Studenten die een hbo opleiding volgen in de techniek, landbouw of natuurlijke omgeving. Het moet wel gaan om een leer-werkcombinatie, zoals duaal of deeltijd hbo.
  • Promovendi en technologische ontwerpers in opleiding.

Voorwaarden
Er zijn een aantal voorwaarden waar de situatie aan moet voldoen indien de werkgever aanspraak wil maken op de subsidie. Onderstaand staan de voorwaarden zoals deze gelden voor een BBL-traject. Dit traject komt het meeste voor in de agrarische sector.

  • Het moet een erkend leerbedrijf betreffen.
  • Er is een overeenkomst getekend door de werkgever, onderwijsinstelling en leerling. Hierin is de begeleiding geregeld en de kwaliteiten die de leerling moet realiseren op de leerwerkplaats. Ook moet de werkgever de aanwezigheidsregistratie van de leerling bijhouden.
  • De leerling volgt een volledig onderwijsprogramma voor een erkend kwalificerend diploma. De opleiding moet zijn geregistreerd in het Crebo.

Hoogte subsidiebedrag en aanvragen subsidie
Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) kunt u meer lezen over de hoogte van het subsidiebedrag en hoe dit wordt berekend. Op deze website is eveneens informatie te vinden over het aanvragen van de subsidie.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zal naleving van de regeling controleren. Zij controleert de stukken die de werkgever al vanuit andere verplichtingen in zijn bezit heeft. Ook zal RVO controleren of een werkgever over een praktijkleerovereenkomst beschikt die aan alle eisen voldoet en er wordt getoetst of de leerling, deelnemer of student daadwerkelijk volgens de praktijkleerovereenkomst begeleiding heeft ontvangen.

Meer informatie over de regeling is dan ook te vinden op de website van RVO via: http://www.rvo.nl/praktijkleren.

2. O&O-fondsen: subsidies en cursussen
Voor veel branches zijn specifieke scholingssubsidieregelingen mogelijk via een opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O). Sommige O&O fondsen bieden zelf cursussen aan.
Zo komen werkgevers, die de cao toepassen en hun medewerkers cursussen laten volgen, in aanmerking voor een nominale vergoeding uit het scholingsfonds voor reis- en cursuskosten.
Veel O&O-fondsen hebben daarnaast loopbaanadviseurs in dienst, die kunnen helpen bij scholing- en opleidingstrajecten voor uw medewerkers.
 
Vanuit de Europese Unie zijn er regelmatig subsidieprogramma’s waarvan ook werkgevers kunnen profiteren bij hun scholingsprojecten. Om werknemers beter toe te rusten voor de arbeidsmarkt is het nieuwe ESF 2007-2013 programma in het leven geroepen. Meer informatie is te vinden op www.agentschapszw.nl, onder ESF 2007-2013.
 
Voor de verschillende subsidiemogelijkheden kunt u contact opnemen met het O&O fonds van uw sector. Voor de agrarische sectoren is dit Colland Arbeidsmarkt. Ook de agrarische scholingsadviseurs kunnen u gratis advies geven.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!